Градска библиотека ''Атанасије Стојковић''- Званична презентација

  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
Оцена корисника: / 0
ЛошеНајбоље 

Конкурс

На основу члана 35. Закона о култури (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16 – ИСПР.), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности (“Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 17. Статута Установе  Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић" Рума, Управни одбор Установе Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић" Рума  дана 29. VII 2016.год. доноси следећу:

ОДЛУКУ о расписивању

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" РУМА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 

1)Услови које кандидат мора да испуњава:

 

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

 

- да има високо образовање ( под високим образовањем се подразумева звање стечено на студијама II степена - дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године);

 

- да има најмање три година радног искуства у култури.

 

 

2) Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидати подносе:

 

-  предлог програма рада и развоја Установе Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић"   Рума, за мандатни период од четири године;

-  биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду;

- оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

-  доказ о радном искуству – оверену фотокопију радне књижице и  оверену потврду о радном искуству у култури;

-  уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и  извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије);

-   уверење надлежног суда о некажњавању, односно да против кандидата није покренута  истрага  нити да је подигнута оптужница.

 

 

3) Рок и начин подношења пријаве:

 

Крајњи рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана јавног објављивања конкурса.

Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или

лично на адресу: Установа Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић" Рума, Главна 131, Рума.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.

 

4) Подаци о изборном поступку

 

Управни одбор Библиотеке ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса прегледати приспеле пријаве и обавити разговор са кандидатима о чему ће сачинити записник и извештај     који ће заједно са мишљењем о сваком кандидату доставити Скупштини Општине Рума на одлучивање.

Претрага сајта

Конкурс

Наши библиотекари вам препоручују

Пратите нас на фејсбуку

Facebook

Видео

Статистика

wordpress com stats plugin

Тренутно на мрежи

Имамо 3 гостију на мрежи

Моја библиотека

COBISS+
Прати своја задужења, 
резервиши, продужи рок

Каталог

НБС

Библиотека Матице српске

Анкета

Које садржаје или сервисе најчешће пратите и користите посредством нашег сајта?

Банер
Банер

БДС

Банер

WorldCat

Банер

Пројекат ''Растко''

Банер

WORLD DIGITAL LIBRARY

Банер

e-cris.sr

Банер